Texte original en Hébreu :

עשית והקמת המשקן לה’ היתה תלויה בכל בני ישראל .הן הצווי על נדבת המשכן היה לכל אחד ואחד מישראל (ויקחו לי תרומה “וגו מאת כל איש גו”) ,גם לנשים(“ויבאו האנשים על הנשים “) עד שגם התף השתתפו בנדבת המשכן .וגם הציווי לעשית המשכן (ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם)הוא החיוב על כל אחד ואחד מישראל כמו שכתב הרמב”ם בהלכות בית הבחירה פרק א’ הלכה יב’  “הכל חיבין לבנות ולסעד בעצמן ובממונם ,אנשים נשים כמקדש המדבר.